Statut i cele fundacji

Główne cele statutowe:

  • rozwijanie u dzieci i młodzieży zdolności intelektualnych, sportowych i artystycznych,
  • pomoc dzieciom z różnorodnymi deficytami rozwojowymi, w tym niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo, z wychowywaniem i edukacją, których rodzina sobie nie radzi (z powodów finansowych lub z uwagi na patologiczne środowisko rodzinne),
  • pomoc rodzinom wymienionych dzieci i młodzieży w pokonywaniu ich trudności życiowych – zapewnienie opieki nad dziećmi, w sytuacji podjęcia przez rodziców leczenia z alkoholizmu, narkomanii, doraźna pomoc materialna w sytuacji przedłużającego się bezrobocia, wspieranie motywacyjne rodziców do zmiany stylu życia,
  • pomoc dzieciom pochodzącym z rodzin, w których występują zjawiska patologii społecznej (problem alkoholowy, narkomania, przestępczość),
  • pomoc dzieciom doświadczającym przemocy w rodzinach, dzieci częściowo osieroconych (społecznie lub naturalnie), wychowywanych przez jedno z rodziców lub w rodzinach zastępczych,
  • pomoc dzieciom, które na skutek bezrobocia rodziców, ich chorób lub ich niezaradności życiowej, żyje w ubóstwie, w złych warunkach mieszkaniowych, ma ograniczone możliwości edukacji.

 

Statut Fundacja Radosny Uśmiech Dziecka