Misja

Misją fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, w szczególności dzieci i młodzieży w następujących obszarach: kultury, nauki, oświaty, edukacji, rehabilitacji i wychowania, ochrony zdrowia, w zakresie pomocy społecznej, dobroczynności, kultury fizycznej i sportu.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, z której całkowity dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

  • działania na rzecz wspierania i rozwoju kultury, nauki, oświaty, edukacji i wychowania,
  • działania w zakresie pomocy społecznej i dobroczynności,
  • działanie w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
  • działanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Oprócz realizacji inicjowanych poprzez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to ma charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.